Tel. 031-697-8874
Fax. 031-697-8101
E-mail. chhsma@hanmail.net
Addr. 
수원시 팔달구 정조로 888, 3F
성남시 분당구 운중로 142, 9F

© 2021 하우스엔조이 All Rights Reserved.

양평 용천리 주택_계획안(on process)

위치: 양평군 옥천면 용천리 

건축면적 : 72.20m² (21.84PY)

연면적 : 109.43m² (33.10PY)

구조 : 경량목구조

주요마감재 : 벽돌타일